Kogeneracja. Efektywny system ciepłowniczy

Kogeneracja. Efektywny system ciepłowniczy

Prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, a energia elektryczna – z układu kogeneracji – będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wyprodukowane ciepło zostanie wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Szydłowiec gruntownie modernizuje swój system ogrzewania miasta. W ramach inwestycji wartej niemal 7,5 mln zł będzie rozbudowana instalacja kogeneracji zasilanej gazem ziemnym, współpracującej ze źródłami OZE.

To sprawi, że system działający w szydłowieckiej Ciepłowni Miejskiej zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Wsparcie finansowe dla miejskiej spółki zajmującej się produkcją i dystrybucją ciepła, w której 100 proc. udziałów posiada gmina Szydłowiec, zostało udzielone z prowadzonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

Umowa została podpisana 30 grudnia 2021 roku. Ciepłownia Miejska, otrzyma ze środków własnych NFOŚiGW prawie 2,9 mln zł dotacji oraz nieco ponad 3,2 mln zł pożyczki. Pozostałe pieniądze na inwestycję (1,4 mln zł) zaangażuje miejski samorząd.

Jak zmieni się produkcja ciepła i prądu w Szydłowcu?

Przedsięwzięcie zakłada modernizację systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej, która obejmie instalację agregatu kogeneracyjnego (moc po około 0,8 MWel i MWt) wraz ze współpracującymi instalacjami ­– absorpcyjną gazową pompą ciepła (moc 0,03 MWt) oraz instalacją fotowoltaiczną. Pompa ciepła będzie wykorzystywać jako dolne źródło energii ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia agregatów kogeneracyjnych, natomiast źródłami OZE będą dwa ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,10 MW. Dzięki temu dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 1,74 MW, w tym energii elektrycznej 0,8 MW, a energii cieplnej – 0,94 MWt.

Efekt ekologiczny projektu ma być bardzo wymierny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6 250,44 ton w ciągu roku, zredukowanie zużycia energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok).

Prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostanie wykorzystany na potrzeby własne ciepłowni, a energia elektryczna pochodząca z układu kogeneracji będzie sprzedawana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

Wyprodukowane ciepło zostanie wprowadzone do miejskiej sieci ciepłowniczej, co odbędzie się z korzyścią dla mieszkańców Szydłowca, którzy zyskają bardziej nowoczesne, wydajne i sprawne źródło ogrzewania.

Na inwestycji skorzysta także klimat i środowisko. Ciepłownia na razie eksploatuje przestarzałą i nieekologiczną kotłownię wyposażoną w trzy kotły wodne węglowe (typ WR-10), które pracują od 1984 r., z czego jeden z nich musiał zostać już trwale wyłączony z użytkowania.

Docelowo spółka ciepłownicza w Szydłowcu zamierza wybudować dwa agregaty kogeneracyjne wraz z akumulatorem ciepła, przy czym drugi z nich ma powstać w ramach poddziałania 1.6.1 (Źródła wysokosprawnej kogeneracji) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020. Realizacja inwestycji pozwoli osiągnąć Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu status „efektywnego systemu ciepłowniczego” według standardów unijnych.

Skip to content