Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności

budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem

Szczegółowy opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, co w efekcie prowadzić ma do redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

Projekt jest zgodny z założeniami POiIŚ 2014-2020. Wpisuje się w cele I osi priorytetowej ”Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Wartość projektu: 6 619 860 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 147 757 zł

Realizacja projektu

Projekt jest realizowany w woj. mazowieckim w powiecie szydłowieckim w gminie Szydłowiec przy ul.Kolejowej 21 na działkach o nr geodezyjnych: 1380/11,1381/1,1382/1 będących w użytkowaniu wieczystym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu.

Przedmiotem projektu jest modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji pracującej w oparciu o agregat kogeneracyjny o mocy elektr. ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok.1,06 MWth (Lt – alternatywnie w okresie letnim) w oparciu o spalanie gazu ziemnego.

W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko. Po wykonaniu w ramach projektu inst. wysokosprawnej. kogeneracji, zostanie wprowadzone w Ciepłowni nowe paliwo: gaz. Produkcja energii cieplnej będzie oparta o spalanie miału węglowego oraz gazu ziemnego. Budowa inst. wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem gazu ziemnego przyczyni się do zapewnienia niższego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do powietrza oraz istotnego polepszenia efektywności energetycznej całego systemu ciepłowniczego.

Projektowana instalacja kogeneracji będzie instalacją wysokosprawną osiągającą 23,52% uzysku efektywności energetycznej (PES) w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, zgodnie z metodologią określoną w zał.II do dyrektywy 2012/27/UE przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

Cele szczegółowe projektu

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów,
 • zwiększenie sprawności systemu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
 • zwiększenie niezależności energetycznej Wnioskodawcy,
 • zwiększenie przychodów Spółki dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do OSD.

Zadania w ramach projektu

Działania objęte Projektem realizowane będą w latach 2021-2022 i obejmują:

 • wykonanie projektów budowlanych wykonawczych i powykonawczych (projekt rozbudowy i adaptacji linii kablowej 15 kV wraz ze stacją transformatorową),
 • budowę budynku elektrociepłowni, roboty konstrukcyjno-budowlane,
 • dostawę i montaż kompletnego agregatu kogeneracyjnego 1x ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej Ht ok.1,06 MWth (Lt alternatywnie w okresie letnim). Układ chłodzenia i produkcji ciepłej wody z bloku silnika–chłodnica dachowa z naczyniem wyrównawczym, moduł kogenerac. odzysku ciepła z bloku silnika, armatura i orurowanie, wymiennik płytowy separacyjny z płynem chłodniczym oraz budowę instalacji technologiczno–hydraulicznej,
 • dostawę i montaż układu odprowadzenia spalin – czopuch i komin z fundamentem i konstrukcją wsporczą, tłumiki do agregatu,
 • wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej (wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacji, podgrzewu powietrza oraz gazowa),
 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, dostawa transformatora oraz wykonanie przyłącza energetycznego do agregatu z istniejącej stacji trafo,
 • wykonanie instalacji AKPiA – sterowanie agregatem kogeneracyjnym, synchronizacja z siecią, sterowanie układem odzysku ciepła, zdalny odczyt parametrów pracy z oddalonym stanowiskiem operatora (LAN), szafa zasilania potrzeb własnych, szafa wyłącznika głównego, instalacja bezpieczeństwa, detekcja wycieku gazu i sterowanie zaworem bezpieczeństwa, okablowanie, instalacja niskiego napięcia, sygnalizacja i monitoring, układy pomiarowo-rozliczeniowe wytworzonej energii elektrycznej, cieplnej i zużytego gazu,
 • budowę stacji gazowej na potrzeby agregatu prądotwórczego oraz przyłącze gazowe – od projektowanej stacji pomiarowej do budynku agregatu (linia gazowa -opomiarowanie, zawór odcinający, filtr wstępny, czujnik przepływu, elektrozawór odcinający podwójny, zawór nadciśnieniowy, reduktor ciśnienia),
 • budowę niezbędnych przyłączy do obiektu: wodociągowe, kanalizacyjne, sieci cieplnej – wyprowadzenie ciepła z projektowanego agregatu i połączenie go z istniejącą ciepłownią,
 • zagospodarowanie terenu (oświetlenie, ogrodzenie),
 • próby, rozruch, uruchomienie i osiągnięcie założonych parametrów, instrukcja obsługi,
 • nadzór nad realizacją projektu – Inżynier kontraktu (Inwestor Zastępczy).

Zgłaszanie nieprawidłowości

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez:

Skip to content