Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego

rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE

Szczegółowy opis projektu

Przedsięwzięcie zakłada modernizację systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu, która obejmie instalację agregatu kogeneracyjnego (moc po około 0,8 MWel i MWt) wraz ze współpracującymi instalacjami ­– absorpcyjną gazową pompą ciepła (moc 0,03 MWt) oraz instalacją fotowoltaiczną.

Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego 5.9 Międzydziedzinowe Ciepłownictwo Powiatowe, Poddziałanie 7.5.4.

Wartość projektu: 7 488 240 zł
Pożyczka NFOŚiGW: 3 226 538 zł
Dotacja NFOŚiGW: 2 856 462 zł

Realizacja projektu

Projekt jest realizowany w woj. mazowieckim w powiecie szydłowieckim w gminie Szydłowiec przy ul.Kolejowej 21 na działkach o nr geodezyjnych: 1380/11,1381/1,1382/1 będących w użytkowaniu wieczystym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu.

W wyniku realizacji projektu Ciepłownia w Szydłowcu stanie się Elektrociepłownią dzięki modernizacji polegającej na budowie instalacji kogeneracji gazowej. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury. Zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko, a dodatkowo zdecydowanie zmniejszą koszty produkcji energii cieplnej.

Modernizacja systemu ciepłowniczego ma celu zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w procesie wysokosprawnej kogeneracji we współpracy ze źródłami OZE – gazową absorpcyjną pompą ciepła oraz panelami fotowoltaicznymi. Połączenie źródeł będzie prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz ograniczy zużycie energii pierwotnej przez przedsiębiorstwo na potrzeby produkcji ciepła i energii elektrycznej.

W projekcie założono zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa. Produkowana energia elektryczna (z kogeneracji) będzie w całości sprzedawana do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) lub, w zależności od opłacalności, częściowo wykorzystywana na potrzeby własne.

Pompa ciepła będzie wykorzystywać jako dolne źródło energii ciepło odpadowe pochodzące z chłodzenia agregatów kogeneracyjnych, natomiast źródłami OZE będą dwa ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 0,10 MW. Za sprawą takiej konfiguracji dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 1,74 MW, w tym energii elektrycznej 0,8 MW, a energii cieplnej – 0,94 MWt.

Efekt ekologiczny projektu ma być bardzo wymierny: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6 250,44 ton w ciągu roku, zredukowanie zużycia energii pierwotnej rocznie o 14 552,72 GJ, a także wytworzenie w skojarzeniu, czyli w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – energii elektrycznej (10 105 MWh/rok) i energii cieplnej (43 111 GJ/rok).

Cele szczegółowe projektu

 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej,
 • redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów,
 • zwiększenie sprawności systemu poprzez zastosowanie technologii produkcji energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
 • uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego,
 • zwiększenie niezależności energetycznej Wnioskodawcy,
 • dywersyfikacja przychodów Spółki dzięki sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Zadania w ramach projektu

Działania objęte Projektem realizowane będą w latach 2021-2024 i obejmują:

 • budowę abonenckiej stacji transformatorowej,
 • budowę przyłącza ciepłowniczego od istniejącej Ciepłowni do budowanej instalacji kogeneracji w zabudowie kontenerowej,
 • budowę przyłącza gazowego,
 • wpięcie istniejącego gazociągu do stacji pomiarowej,
 • budowę fundamentu pod zabudowany w kontenerze agregat kogeneracyjny,
 • przebudowę i rozbudowę układu odwodnienia oraz kanalizacji deszczowej terenu pod agregaty kogeneracyjne,
 • dostawę i montaż kompletnego agregatu kogeneracyjnego 1x ok. 0,8 MWel i mocy cieplnej ok. 0,8 MWth, w zabudowie kontenerowej,
 • budowę układu odprowadzenia spalin z agregatu kogeneracyjnego wraz z tłumikami hałasu dopasowanym do wymagań środowiskowych,
 • budowę instalacji ochrony akustycznej (ekrany akustyczne),
 • budowę instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej dla gazowych absorpcyjnych pomp ciepła (źródła OZE),
 • instalację źródła OZE – gazowej absorpcyjnej pompy ciepła wytwarzającej ciepło na potrzeby systemu ciepłowniczego miasta Szydłowiec,
 • instalację źródła OZE – paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne zakładu,
 • montaż akumulatora (buforu) ciepła,
 • wykonanie instalacji AKPiA oraz SCADA, pozwalającej sterować zespołem agregatów kogeneracyjnych we współpracy z kotłownią węglową oraz źródłami OZE, poprzez zdalne stanowisko operatora,
 • budowę stacji pomiarowej gazu oraz instalacji gazowej, od projektowanej stacji pomiarowej do zabudowy kontenerowej agregatu,
 • budowę niezbędnych przyłączy: wodociągowe i kanalizacyjne,
 • zagospodarowanie terenu (oświetlenie, ogrodzenie) oraz wymaganego do potrzeb serwisu układu drogowego wraz z włączeniem do istniejącej ciepłowni.
Skip to content